Algemene Voorwaarden Mind Change B.V.

Algemene Voorwaarden Mind Change B.V. 2022
Ingeschreven bij de K.v.K. in Den Haag onder nummer 60628987

Algemene Voorwaarden Mind Change B.V., versie 2020
Artikel 1: Werkingssfeer 
Artikel 2: Definities
Artikel 3: De opdracht en de terbeschikkingstelling
Artikel 4: Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 5: Opschortingsrecht
Artikel 6: Procedure
Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden
Artikel 8: Functie en beloning
Artikel 9: Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 10: Arbeidsomstandigheden
Artikel 11: Opdrachtgeverstarief
Artikel 12: Indienstneming medewerkers door opdrachtgever
Artikel 13: Facturatie
Artikel 14: Betaling
Artikel 15: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
Artikel 16: Intellectuele en industriële eigendom 
Artikel 17: Geheimhouding 
Artikel 18: Persoonsgegevens 
Artikel 19: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever 
Artikel 20: Voorkoming van toelaatbare discriminatie 
Artikel 21: De opdracht tot werving en selectie van vast personeel 
Artikel 22: Vergoeding 
Artikel 23: Slotbepalingen 

Algemene Voorwaarden Mind Change

Artikel 1: Werkingssfeer
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Mind Change, voor zover één en ander betrekking heeft op werving en selectie, het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers (detachering / zzp-bemiddeling) en
overige diensten, één en ander voor zover de aard van de dienstverlening zich hiervoor leent.

2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 medewerker:
iedere natuurlijke persoon (m/v), die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Mind Change (dan wel een door Mind Change voorgedragen derde), teneinde werkzaamheden te verrichten voor (een) opdrachtgever(s) van Mind Change onder leiding en toezicht van
die opdrachtgever(s).

2 kandidaat:
iedere natuurlijke persoon (m/v), die door Mind Change wordt geworven en geselecteerd, met het doel een rechtstreekse overeenkomst tot stand te brengen tussen de kandidaat en de opdrachtgever van
Mind Change.

3 opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast Mind Change partij is, bij een opdracht.

4 opdracht:
de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Mind Change op grond waarvan  een enkele medewerker, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door Mind Change aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen
betaling van het opdrachtgeverstarief; of  Mind Change diensten gericht op werving en selectie verricht met het doel een overeenkomst van welke
aard dan ook tot stand te brengen tussen de kandidaat en de opdrachtgever.

5 terbeschikkingstelling:
de tewerkstelling van een medewerker in het kader van een opdracht.

6 opdrachtgeverstarief:
het door de opdrachtgever aan Mind-Change verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

7 bemiddelingsvergoeding:
de bemiddelingsvergoeding exclusief BTW die de opdrachtgever aan Mind Change is verschuldigd indien de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een kandidaat of medewerker.

8 week:
de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.

9 schriftelijk:
op schrift gesteld of elektronisch overeengekomen.

10 werving en selectie:
de dienstverlening van Mind Change gericht op de werving en/of selectie van kandidaten en medewerkers voor het vervullen van (een) vacature(s) van de opdrachtgever, teneinde een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de kandidaat en de opdrachtgever tot stand te brengen dan wel gericht op de terbeschikkingstelling van een medewerker door Mind Change aan de opdrachtgever.

11 HR-advies:
onder een adviesopdracht wordt verstaan een opdracht, zoals in overleg met opdrachtgever gedefinieerd, tot verstrekking van organisatieadvies, HR-advies, loopbaanadvies, psychologisch advies of onderzoek, het implementeren van HR instrumenten, het geven van trainingen of andere vormen van advies of coaching en het verrichten van werkzaamheden die in het verlengde hiervan liggen.

Artikel 3: De opdracht en de terbeschikkingstelling
1 De opdracht tot het ter beschikking stellen van een medewerker wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2 De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor:
• een vaste periode óf;
• een bepaalbare periode óf;
• een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen onder vermelding van de dan geldende opzegtermijn. Indien opzegging is toegestaan dient deze schriftelijk te
geschieden.

3 Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4 Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd, dan wel de toelating tot de WSNP. Indien Mind Change de opzegging op één van deze gronden baseert leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Mind Change voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Mind Change onmiddellijk opeisbaar zijn.

5 De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Mind Change de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Mind Change en de medewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Indien de medewerker niet binnen 14 dagen of binnen een door de opdrachtgever en Mind
Change te bepalen langere termijn wordt vervangen door een andere medewerker eindigt in dat geval tevens de opdracht.

Artikel 4: Vervanging en beschikbaarheid
1 Mind Change behoudt zich het recht voor een medewerker die uit dienst gaat dan wel langdurig afwezig is te vervangen door een andere medewerker met tenminste het zelfde kennis- en ervaringsniveau. De opdrachtgever kan een voorstel van Mind Change tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende medewerker niet, althans niet in voldoende mate voldoet aan
de gestelde functie-eisen.

2 Indien Mind Change om welke reden dan ook een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdracht gever beschikking kan stellen, zal Mind Change zich op verzoek van de opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker te zoeken.

3 Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker zal de uur beloning ten aanzien van de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld op de wijze als vermeld in artikel 8 van deze
algemene voorwaarden en zal het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 5: Opschortingsrecht
1 De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Mind Change niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.

2 Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Mind-Change het
opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 6: Procedure
1 De opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en overige diensten en verstrekt Mind Change voor aanvang van de opdracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de
opdracht.

2 Mind Change bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor terbeschikkingstelling in aanmerking komende medewerkers, welke medewerker zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de
opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde medewerker af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde medewerker geen doorgang vindt.

3 Mind-Change schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien Mind-Change een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

4 Mind Change is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht te zake bij Mind-Change indient en de door de opdrachtgever in dat kader geleden schade in rechtstreeks verband staat tot een
toerekenbare tekortkoming van Mind-Change bij de werving en selectie. Artikel 15 is van toepassing.

Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden
1 De werktijden, arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever te zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden
van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

2 Vakantie en verlof van de medewerker worden, na overleg met de opdrachtgever, vastgesteld conform de wet en de arbeidsvoorwaardenregeling van Mind Change of de door Mind Change voorgedragen derde.

3 De opdrachtgever dient Mind Change voor aanvang van de opdracht te informeren omtrent de bij hem geldende feestdagen, eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Mind Change deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Indien een voornemen tot vaststelling van een feestdag,
bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen pas bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Mind Change onmiddellijk na het bekend worden hiervan, maar in ieder geval vier weken voor aanvang van de bedrijfssluiting of de collectief verplichte vrije dag(en) te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Mind Change tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Mind Change het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 8: Functie en beloning
1 Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever een omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie alsmede de daaraan verbonden functie-eisen, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden.

2 De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de arbeidsvoorwaardenregeling van Mind Change of de door Mind Change voorgedragen derde en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving + relevante CAO, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving, het bijbehorende
salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden.

3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Mind Change onverwijld de juiste functieomschrijving aanreiken. De beloning van de medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving of de arbeidsvoorwaardenregeling van Mind Change. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Mind Change de beloning van de medewerker én het opdrachtgeverstarief
dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Mind Change verschuldigd.

4 Overwerk, werk in ploegen- of shiftdiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de te zake bij Mind-Change geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9: Goede uitoefening van leiding en toezicht
1 De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht en de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

2 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind-Change niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht en leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen van een medewerker aan een
(rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3 De opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Mind Change en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

4 Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Mind Change en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5 Indien een aan de medewerker toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan, zal de opdrachtgever de daarmee gemoeide schade vergoeden.

6 Mind Change is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de medewerker, tenzij deze schaden en verliezen in rechtstreeks verband staan tot een toerekenbare
tekortkoming van Mind Change bij de werving en selectie. Artikel 15 is van toepassing.

7 De opdrachtgever vrijwaart Mind-Change voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Mind Change als werkgever van de medewerker, die direct of indirect voortvloeit uit de in leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

8 De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Mind Change verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 10: Arbeidsomstandigheden
1 De opdrachtgever is jegens de medewerker en Mind Change verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2 De opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en aan Mind Change tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

3 Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en
in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Mind Change zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

4 De opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden – en Mind Change vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Mind Change daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/ of artikel 7:611 en/of 6:162 BW.

5 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

6 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Mind Change verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11: Opdrachtgeverstarief
1 Het opdrachtgeverstarief, zoals oorspronkelijk overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform nadere overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, is verschuldigd over de overeengekomenarbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de medewerker niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.

2 Indien de medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de medewerker aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden in overleg tussen de opdrachtgever en Mind Change vastgesteld en zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht overeengekomen.

3 Het opdrachtgeverstarief bij detachering (i.e. ook deta-vast) bestaat uit loonkosten en overige kostenvergoedingen die Mind Change verschuldigd is aan de medewerker vermenigvuldigd met een omrekenfactor 2,6. Over het Opdrachtgeverstarief wordt BTW in rekening gebracht en het
opdrachtgeverstarief is, tenzij expliciet anders vermeld, exclusief reiskosten / autokosten. De minimale overnametermijn bedraagt 1800 gewerkte en gefactureerde uren, hierna is kosteloze overname mogelijk door opdrachtgever. Indien het een Werving & Selectieopdracht betreft, dan bedraagt de W&S Fee 25% van het bruto jaarsalaris van de bemiddelde kandidaat, inclusief emolumenten (bonus, leaseauto, onkostenvergoedingen etc.). Bij de bemiddeling van de ZZP op projectbasis, is de minimale nettomarge voor Mind Change, tenzij expliciet anders vermeld, minimaal Euro 10,- per gewerkt / gefactureerd uur.

4 Mind Change is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief, de toeslagfactor en kostenvergoedingen tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de medewerker stijgen als gevolg van (een wijziging van) de toepasselijke arbeidsvoorwaardenregeling, waaronder begrepen een algemene of periodieke loonsverhoging, promotieverhoging en/of cao wijziging .

5 Mind Change is voorts gerechtigd het tarief per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen op basis van het CBS indexcijfer Contractuele loonkosten per uur (zakelijke dienstverlening)

6 Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Mind-Change zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Mind Change gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het
opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Mind Change kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Mind Change zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 12: Indienstneming medewerkers door opdrachtgever
1 De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd om een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) medewerker aan te gaan.

2 De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) medewerker aan te gaan, brengt Mind Change hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.

3 Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding wil aangaan of aangaat met de (voorgestelde) medewerker voordat de (voorgestelde) medewerker tenminste 1800 uren voor de opdrachtgever heeft gewerkt, is hij voor de door Mind Change verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en selectie en investeringen, onder andere in verband met (een) opleiding(en) van de
(voorgestelde) medewerker, een vergoeding verschuldigd. Behoudens afwijkende bepaling bij de opdracht of overige overeenkomst, is de vergoeding vastgesteld op EUR 25.000,- exclusief BTW verminderd met een bedrag van EUR 2.250,- exclusief BTW per reeds volledig gewerkte periode van drie maanden. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de (voorgestelde) medewerker hiertoe – rechtstreeks of via een derde – heeft benaderd als wanneer de medewerker – rechtstreeks of via een derde – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

4 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker verstaan:
• het aangaan van een arbeidsovereenkomst, modelovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de medewerker voor hetzelfde of ander werk;
• het aanstellen van de medewerker als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
• het ter beschikking laten stellen van de betreffende medewerker aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau) voor hetzelfde of ander werk;
• het aangaan van een arbeidsverhouding door de medewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde – direct dan wel indirect – in een groep zijn verbonden.

Artikel 13: Facturatie
1 Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden en/of overige overeenkomsten. Indien geen andere wijze van facturatie is overeengekomen, geschiedt facturatie
wekelijks middels een door Mind Change of de door Mind Change voorgedragen derde beschikbaar gestelde factuur.

2 Indien geen andere wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel van aan de opdrachtgever aangeboden urenoverzichten, middels de digitale urenportal van Mind Change of daarvoor ingeschakelde backofficepartner(s), die door de opdrachtgever zijn geaccordeerd. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van
het in lid 3 en 4 bepaalde – tijdig te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht de tijdverantwoording te hebben geaccordeerd indien hij een hem middels aangeboden urenoverzicht niet binnen de door Mind Change daarvoor gestelde termijn heeft gewijzigd.

3 Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is de opdrachtgever gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens van de medewerker correct en volledig zijn vermeld: naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren,
onregelmatigheidsuren en ploegen-/shift-uren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. Vindt de tijdverantwoording plaats door middel van door de medewerker bij Mind Change in te dienen declaratieformulieren, dan zorgt de opdrachtgever er tevens voor dat de formulieren tijdig schriftelijk en/of digitaal, door hem worden geaccordeerd. Onder ‘tijdig’ wordt in dit artikel verstaan: op een zodanig tijdstip dat de tijdverantwoording redelijkerwijs nog voor het in lid 4 genoemde tijdstip bij Mind Change kan worden ingediend.

4 De opdrachtgever zorgt er voor dat Mind Change, zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 10:00 uur op de maandag aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week, over de juiste en volledige tijdverantwoording beschikt. Wordt de tijdverantwoording digitaal aangeleverd door de medewerker en vindt deze aanlevering – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever – pas plaats na het in de
eerste zin genoemde tijdstip, dan zal de opdrachtgever er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze door Mind Change aan de opdrachtgever beschikbaar is gesteld door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gewijzigd.

5 Indien en voor zover de medewerker en de opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is Mind Change gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording (tijdig) te controleren.

6 Indien de opdrachtgever bijzondere c.q. van het voorgaande afwijkende voorwaarden stelt aan de facturatie, zoals – doch niet uitsluitend – het verlangen van bijlagen bij de factuur (zoals kopieën van urenoverzichten) of het verlangen van een ‘papieren’ factuur, is Mind Change gerechtigd hiervoor aanvullende kosten bij de opdrachtgever inrekening te brengen. Mind Change stelt de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis.

Artikel 14: Betaling
1 De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Mind Change te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Mind Change is ontvangen.

2 Uitsluitend betalingen aan Mind Change of de door Mind-Change voorgedragen derde werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een medewerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Mind Change en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

3 Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Mind Change zijnde doordruk of kopie van de door Mind Change aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

4 Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Mind Change te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

5 De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

6 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van
Mind Change, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Mind Change een
voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of
anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Mind Change. Zekerheid kan worden gevraagd voor
zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen.
De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de
omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.

7 Indien de opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Mind Change gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Mind Change dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.

8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Mind Change maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding te zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 250,- per vordering), tenzij Mind Change aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 15: Inspanningsverplichting en beperkte aansprakelijkheid
1 Mind Change is gehouden zich in te spannen om de opdracht en eventuele overige diensten naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Mind Change deze verplichting niet nakomt, is Mind Change, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en het elders in de algemene voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht te zake indient bij Mind Change en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Mind Change.

2 Iedere aansprakelijkheid van Mind Change is beperkt tot het door Mind Change aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden en in geval van een opdracht gericht op werving en selectie van vast personeel de in verband met die opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding en in geval van een HR-advies opdracht tot ten hoogste het in verband met die opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag. Het door Mind Change maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

3 Aansprakelijkheid van Mind Change voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 16: Intellectuele en industriële eigendom
1 Mind Change zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden die de medewerker specifiek voor de opdrachtgever verricht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Mind Change in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de medewerker of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Mind Change.

2 Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen te zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Mind Change over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de te zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Mind Change.

3 Mind Change is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de medewerker verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van inbreuk op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom van de medewerker en/of een derde.

Artikel 17: Geheimhouding
1 Mind Change en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2 Mind Change zal op verzoek van de opdrachtgever de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3 Het staat de opdrachtgever vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Mind Change over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Mind Change. Mind Change is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de medewerker.

Artikel 18: Persoonsgegevens
Het is Mind Change uitsluitend toegestaan die (persoons-) gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken indien de Wet bescherming Persoonsgegevens zich hier niet tegen verzet. Gegevens van medewerkers en kandidaten die in het kader van de opdracht – en uitsluitend met dat doel – aan de opdrachtgever worden verstrekt, dienen vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden
behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij een wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak hem tot bekendmaking dwingt. De opdrachtgever is aansprakelijk voor – en zal Mind Change vrijwaren tegen – schaden en verliezen vanwege onjuist gebruik van die gegevens.

Artikel 19: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
De opdrachtgever aan wie door Mind Change een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 2 en 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Mind Change is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 20: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Elke kandidaat of medewerker heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Mind Change, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat of medewerker ten principale voldoet aan de opdracht. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Mind Change worden meegewogen.

Artikel 21: De opdracht tot werving en selectie van vast personeel
1 Mind Change stelt per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op en spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

2 Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen (ná de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn) de opdracht intrekt of opzegt.

3 Onder een introductie wordt in deze voorwaarden verstaan de, vrijblijvende, introductie van een kandidaat door Mind Change bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe aan Mind Change een opdracht heeft verstrekt. De introductie geschiedt door middel van een ‘introductiemail’. In deze ‘introductiemail’ staan de voorwaarden beschreven waaronder Mind Change de betreffende
kandidaat aanbiedt.

4 Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Mind Change in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.

5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.

6 Mind Change is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Mind Change bij de werving en selectie.

Artikel 15 is van toepassing.
7 Mind Change is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woord, indien een door Mind Change in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen. Artikel 15 is van toepassing.

Artikel 22: Vergoeding voor geleverde diensten
1 Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan Mind Change verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ of de ‘introductiemail’ vermelde tarief. De opdrachtgever is deze bemiddelingsvergoeding tevens verschuldigd indien de opdrachtgever binnen een jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een kandidaat welke door Mind Change is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de kandidaat aangaat.

2 De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Mind Change er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren (“No cure, no pay”).

3 De opdrachtgever betaald over een Werving & Selectie plaatsing door Mind Change, een fee van 25% van het bruto jaarsalaris van de bemiddelde kandidaat. Deze fee wordt inclusief emolumenten en eventuele leaseauto berekend en tevens inclusief vakantiegeld en overige afdrachten (bruto jaarsalaris + emolumenten + leaseauto (bijtellingspercentage/deel) x 25% = Fee. Er kunnen bij hoge uitzondering, afspraken gemaakt worden over een gespreide betaling van de fee. De Fee wordt voor aanvang werkzaamheden, door de kandidaat, voor opdrachtgever, gefactureerd.

4 De opdrachtgever betaald over plaatsing, gedaan op basis van “detachering gericht op overname” (detavast) een op voorhand vastgesteld uurtarief gedurende een overnameperiode van minimaal 1800 gefactureerde uren. De opbouw van dit uurtarief wordt verder gespecificeerd in artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Overname voor het verstrijken van de bovengenoemde periode is niet toegestaan zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Mind Change. Verdere interpretatie van deze voorwaarden is opgenomen in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

5 Onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 6 en 7 van deze algemene voorwaarden en artikel 15 zal Mind Change, indien de kandidaat binnen de termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor wederom een bemiddelingsvergoeding voor verschuldigd is. In alle gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van de proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever de in lid 1 bedoelde bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 23: Slotbepalingen
1 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Mind Change is gevestigd.

2 Nederlands recht is van toepassing.

3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.